X
سیم کارت
0902 669 44 42رند سه رقم یکی از وسط,رند پله ای از آخر

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0937 1600 769رند هزاری از اول

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
937 1600 826رند هزاری از اول

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0937 1600 476رند هزاری از اول

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0902 669 44 43رند سه رقم یکی از وسط,رند پله ای از آخر

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
902 49 59 7 59رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
937 327 44 34رند پله ای از آخر

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0937 1600 746رند هزاری از اول

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
902 49 59 808رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0936 578 6990رند تکرار پیش شماره

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0937 1600 497رند هزاری از اول

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0937 1600 271رند هزاری از اول

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0937 1600 613رند هزاری از اول,رند آینه ای

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
930 39 59 4 59رند پله ای از اول,رند پله ای از آخر

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM
0933 7300 483رند هزاری از اول

بالاترین پیشنهاد

دائمی - صفر
3/9/2023 2:32:04 PM

12

تاثیر شماره های همزاد بر قیمت سیم کارت دائمی 0912


تقریبا همه اپراتورها، شماره های خود را به صورت دائمی و اعتباری عرضه میکنند؛ تعداد شماره های همزاد هر سیم کارت دائمی 0912 زیاد می باشد و این امکان را برای مشترک فراهم می کند تا در صورت تمایل از بین شماره های موجود، شماره ای که دوست دارد را تهیه نموده و از آن استفاده نماید..

عوامل موثر بر قیمت سیم کارت


برای افزایش قیمت سیم کارت خریداری شده در بازه زمانی کوتاه پیشنهاد خاموش کردن سیم کارت دائمی 0912 می باشد که بهتر است؛ با آگاهی کامل صورت پذیرد..

تکلیف سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912 چه می شود؟


بعد از به تصویب رسیدن قانون جایگزینی مدارک شناسایی معتبر مانند کارت ملی الکترونیکی به جای سندهای کاغذی سیم کارت دائمی 0912، سندهای کاغذی قدیمی کاملا از درجه اعتبار ساقط شده و در زمان نقل و انتقال سند سیم کارت 0912 تنها ارائه کارت ملی مالک اصلی سیم کارت دائمی کافی می باشد...

سرویس انتظار مکالمه همراه اول


سرویس انتظار تماس یا پشت خطی امکانی است که به کاربر این اجازه را می دهد در زمان مکالمه، متوجه تماس نفر سوم شده و در صورت تمایل مکالمه خود را قطع نموده و با نفر سوم صحبت کند و یا تماس شخص سوم را نادیده گرفته و به آن پاسخ ندهد...
برای مشاهده آرشیو تازه ها کلیک کنید